ทน.เชียงราย เข้ารับการประเมินรางวัลพระปกเกล้า

ทน.เชียงราย เข้ารับการประเมิน “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น” เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  รวมทั้ง รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย พร้อมข้าราชการ เครือข่าย เทศบาลนครเชียงราย และ นายแพทย์ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์  นำเสนอข้อมูลโครงการฯ ที่เทศบาลนครเชียงราย นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย ได้ผ่านการประเมินขั้นต้นแล้ว และในขั้นตอนต่อไป จะเป็นขั้นตอน “การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อเทศบาลนครเชียงราย” และ “การสนทนากลุ่ม ” กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย

ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดให้มี โครงการมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2544 มาจนถึงปัจจุบันในปี 2565 สถาบันพระปกเก้าได้เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการรางวัลพระปกเก้าประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆได้แก่   ปีนี้ ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้พิจารณาส่งโครงการฯ ที่โดดเด่น ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมจำนวน  3 โครงการ ได้แก่

โครงการที่ 1 โครงการเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีน Covid –  19 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย

โครงการที่ 2 โครงการถนนคนเดินนครเชียงราย “กาดเจียงฮายรำลึก”

โครงการที่ 3 โครงการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย