เทศบาลนครเชียยงราย สืบสานภูมิปัญญาเอามื้อเกี่ยวข้าวในชุมชนดอยสะเก็น สอนนักเรียนปฏิบัติจริง 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมสืบสานภูมิปัญญาเอามื้อเกี่ยวข้าวในชุมชนดอยสะเก็น ซึ่งเป็นหนึ่งชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารพื้นบ้าน ทั้งมีความโดดเด่นในเรื่องของประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน เป็นที่ตั้งของพระธาตุดอยสะเก็น อันมีอายุหลายร้อยปี อีกทั้งชุมชนดอยสะเก็นแห่งนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพป่าในเมือง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่อยู่ใจกลางเมืองเชียงราย 

ดังนั้น  เทศบาลนครเชียงราย จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนคีรีชัย ยามะ สืบสานภูมิปัญญาเอามื้อเกี่ยวข้าวในชุมชน” ขึ้น เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญาและคุณค่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงวัฒนธรรมประเพณี