เทศบาลนครเชียงรายประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำเดือน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในการช่วงฤดูหนาวนี้ รวมทั้งเตรียมแผนในการทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์