ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน คีรีชัยยามะ

วันที่ 3 กันยายน 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุชมดอยสะเก็น จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนคีรีชัยยามะ”เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมในชุมชนดอยสะเก็น (ป่าใจเมืองเชียงราย) ซึ่งมีการนำรถโค้ชไฟฟ้าบริการท่องเที่ยวตามเส้นทาง “วิถีชีวิตชุมชน” ออกจากดาวทาวน์ > วัดเจ็ดยอด> ชมหอนาฬิกานครเชียงราย >วัดมิ่งเมือง>วัดพระแก้ว>วัดพระสิงห์ >ร้านกาแฟมดชนะภัย> อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายฯ >สักการะพระธาตุดอยสะเก็น เส้นทางเดินป่าศึกษาพันธุ์ไม้ และชมทัศนียภาพเมืองเชียงรายบน sky walk มุมมอง 360 องศา และอีกไม่นานทางเทศบาลนครเชียงรายดำเนินการ sky walk เฟส2 เรือนกระจกเหนือยอดไม้

ทั้งนี้ เมืองเชียงรายขับเคลื่อนไปสู่การสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ส่งผลให้เมืองต่างๆเป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมายระดับนานาชาติสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่เอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์งานได้นำความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเกิดการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 295 เมืองจากกว่า 90 ประเทศประเทศไทยมี 5 เมืองที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์แล้วคือ ภูเก็ต เชียงใหม่สุโขทัย กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี #สำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพมีอัตลักษณ์โดดเด่นมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทั้งทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและจังหวัดเชียงรายยังเป็นพื้นที่เตรียมการประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน