เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมรำลึกวันวิสาขบูชา

เทศบาลนครเชียงรายร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมรำลึกวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า “เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาที่จะเวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 นี้ ด้วยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธ์สู่ปรินิพพาน ด้วยธรรมะที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์ให้มีเมตตาธรรม และขันติธรรม ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วย ทำให้โลกเกิดสันติสุขร่มเย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกอีกด้วย  เทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมกับคณะสงฆ์ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ศาสดาผู้ประเสริฐ รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ให้คงอยู่สืบไป”

 

เทศบาลนครเชียงราย ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้น ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2561 นี้ ณ บริเวณลานธรรมสวนตุงและโคมนครเชียงราย ซึ่งตามกำหนดการ ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  รับบริจาควัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำข้าวมธุปายาส และในเวลา 18.00 น. เริ่มพิธีกวนข้าวมธุปายาส (กวนข้าวทิพย์) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธี  ในเวลาเดียวกันตัวแทนชุมชนและส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันถวายพานพุ่มดอกไม้ ธูปเทียน จากนั้นเวลา 18.39 น.  เริ่มพิธีทางศาสนาพร้อมกับการฟังพระธรรมเทศนาจากนั้นจัดให้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับครอบครัวปฏิบัติธรรมตัวอย่างจากแต่ละชุมชน  เสร็จพิธีทางศาสนาร่วมกันเวียนเทียนพระบรมสารีริกธาตุ และในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา 15 ค่ำ เดือน 7 เวลา 06.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนจากชุมชนต่างๆ ร่วมกันประกอบพิธีถวายข้าวมธุปายาสแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ พระวิหารวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.เชียงราย

 

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตลอดไปตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวและขอเชิญแต่งกายชุดขาวเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวล้านนา

 8,806 total views,  2 views today