โครงการศูนย์ศึกษาการอนุรักษ์ดินน้ำป่า

จังหวัดเชียงราย เริ่มต้นหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาการอนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาการอนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ครั้งที่ 1/2563 ที่ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี คณะกรรมการพร้อมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อสร้างแนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

รับคูปองส่วนลด11% ส่งฟรีทั่วไทย ช้อปเลย..

การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นสืบเนื่องจาก พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พลตรี สมบัติ ธัญญะวัน ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือน กองบัญชาการกองทัพไทย และ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหารือการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาอนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 

โดยมีพระธรรมวิสุทธิญาณ ประธานสงฆ์ เป็นผู้นำจิตวิญญาณชาวบ้านร่วมการหารือ จึงได้ผลแนวคิดในการขับเคลื่อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนารถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อันเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการสร้างศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ เชื่อมโยงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และน้ำ โดยกลไกศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน

การขับเคลื่อนยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสุข อยู่ดีกินดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยหลักการพัฒนาตามแนวทางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นแบบนำร่องในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดอีกด้วย

โดยการประชุมมีการนำเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดทั้ง ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้วยการนำแนวคิดจากโครงการตามพระราชดำริ โครงการตามแนวพระราชดำริ และโครงการตามพระราชประสงค์มาบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน เน้นพัฒนาที่ดิน แหล่งน้ำ พัฒนาการเกษตร การแปรรูปผลผลิตภาคการเกษตร การส่งเสริมตลาด และท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมทั้ง ส่งเสริมอาชีพ รายได้ และฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากคน ป่า สถาบันการศึกษา ส่วนราชการและหน่วยงานราชการ รวมทั้งภาคเอกชน และจะมีการเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะทำงาน ตลอดทั้ง ผู้สนับสนุนอำนวยการเพิ่มเติม เพื่อตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมต่อไป 

สำหรับการดำเนินการในขั้นตอนแรกมีความคืบหน้าหลายภารกิจ อาทิ การขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย การสนธิกำลังของส่วนราชการ การขอใช้งบประมาณ การเตรียมความพร้อมด้านคน สร้างการรับรู้แก่ประชาชน การเตรียมพื้นที่ การประสานหน่วยงานราชการเข้าดำเนินงานและขยายผล ซึ่งจะเป็นการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ คุณธรรมและจริยธรรมอีกด้วย

รับคูปองส่วนลด11% ส่งฟรีทั่วไทย ช้อปเลย..

 12,855 total views,  2 views today