จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี

ประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี (พ.ศ.2566-2570)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดำเนินการขั้นตอนต้องมีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหาความต้องการ 

26 ตุลาคม 2564  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล นางบังอร มะลิดิน ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 4 เขต พร้อมกองงานที่เกี่ยวข้อง และส่วนราชการจังหวัดเชียงราย รวมถึงมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงรายแจ้งแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์เทศบาลนครเชียงราย 5 ด้าน : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ ด้านพัฒนาทรัพยากร ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในการนี้  เทศบาลนครเชียงรายได้เชิญประธานชุมชน ประธานอปพร. และประธานอสม. จาก 65 ชุมชน ร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อแนะนำ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆที่ทางเทศบาลฯควรดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อบรรจุไว้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570 ) เตรียมดำเนินการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้   เทศบาลนครเชียงรายจะมุ่งมั่นในการพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายให้เจริญก้าวหน้า ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในชุมชนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีรายได้ที่มั่นคง ตลอดไป