กกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้ง อบจ.

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งในหนังสือประกาศ มีข้อคววามว่า ตามที่คณะรัฐมตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดนั้น 

อาศัยอำนาจตามในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริการท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ลงนามโดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รับคูปองส่วนลด11% ส่งฟรีทั่วไทย ช้อปเลย..

 22,939 total views,  2 views today