เปิดค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย

เมื่อวันที่26พฤษภาคม 2561 ที่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย ประจำปี 2561 โดยสำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้พ่อแม่และผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการดูแลบุตรหลานของตนเองได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสมานสามัคคีให้กับผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันทำกิจกรรม เพื่้อเสริมสร้างความอบอุ่นให้เกิดในครอบครัว โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นต่างได้รับความสนใจจากสถาบันศึกษาต่างๆในจังหวัดเชียงราย ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 ครอบครัว
ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็นฐานต่างๆ ทั้งหมด 5 ฐาน เช่น ฐานวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม ฐานบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ฐานเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น สำหรับโครงการที่จัดขึ้นหวังว่าเยาวชนที่เข้าร่วมจะได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตที่ดี ตลอดจนสามารถนำทักษะที่ได้เรียนนำไปทำประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป
////

 12,310 total views,  4 views today