โรงเรียน ท.2 หนองบัว ติดตามประเมินผลการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมด้วยนางกัลยา จันธิมา และนางปรียาภรณ์ ก้อนสิน ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมติดตามนิเทศสังเกตการจัดการเรียนการสอนของนางสาวกัลยา ป้องปก ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการแยกสารด้วยวิธีการระเหยแห้ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 และทุกรายวิชา

โดยจะได้นำผลการนิเทศไปปรับใช้และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสื่อการเรียนการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนการเรียนการสอนต่อไป