โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแนวการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย นางสาววรรณพัชร จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ที่มาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม การสอนของคณะครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด  

โดยมีนางสาวพรพิศ เทพปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ได้ต้อนรับ ทั้งนี้ ครูกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมการสังเกตการสอนแบบมีส่วนร่วมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมแนวการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)  นอกจากนี้ยังได้มีแลกเปลี่ยนแนวคิด ในการสังเกตการสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 27,256 total views,  8 views today