(คลิป)ชมการฝึกชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย
 

#ก้าวไกรเชียงราย

#กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย

#ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย