เชิญชวนจับจ่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ทุกวันศุกร์

เชิญชวนจับจ่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชน ทุกวันศุกร์

23 กุมภาพันธ์ 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงราย ร่วมส่งเสริมเกษตรกรแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายในการปลูกพืชผักแบบปลอดสารเคมี โดยเริ่มต้นจากระบวนการปลูก ที่ต้องไม่มีสารเคมี จากนั้นสร้างจุดแข็งในการนำออกจำหน่าย เพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ การทำจากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อนำไปสู่ผู้บริโภคที่บริโภคแล้วปลอดภัยทั้งนี้ ทางเทศบาลนครขอเชิญชวนทุกท่านในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากพี่น้องเกษตรกรทุกวันเสาร์

โดยจะเริ่มในวันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม2565 เวลา 08.00 -16.00 น. จากนั้นจะจำหน่ายทุกวันศุกร์ ส่วน  “ตลาดอาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย นครเชียงราย (ปากทางเข้าตลาดศิริกรณ์ รสพ.เก่า)