รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ขอบคุณและอำลาเพื่อไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่สามารถสอบเลื่อนตำแหน่งได้ โดย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย นำรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 10 คน เข้าพบ เพื่อขอบคุณและอำลา ในการไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงรายได้ขอบคุณที่ได้ทุ่มกำลังกาย กำลังใจให้กับการเรียนการสอนให้กับน้องๆนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายที่ผ่านมา พร้อมอวยพรให้ทุกคนได้ประสบความสำเร็จในการทำงานสถานศึกษาที่ใหม่ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งปณิธานไว้

โดยรองผู้อำนวยการ ที่สามารถสอบเลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย

👉 นายจตุพล โนมณี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด

👉 นางธีราพร จันระวังยศ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

👉 นางสาวศิริภัส ขัติยะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

👉 นางวาสนา หาญจริง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

👉 ว่าที่ รต.หญิงภวรัญชน์ เงาแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

👉 นายมานพ ถมยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

👉 นางกัญศรี มณีรอด รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

👉 นายวิทวัส สมสกุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

👉 นายอุดมทรัพย์ อัยรา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

👉 นายวรวิทย์ กิตติวงศ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่