ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ

ทกจ.เชียงราย จัด กิจกรรม Press trip การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์และศักยภาพบุคลากรเครือข่ายท่องเที่ยว โดยชุมชนจังหวัดเชียงรายเพื่อความยั่งยืน

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (ทกจ.เชียงราย) ได้จัดทำโครงการกิจกรรม Press trip การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพบุคลากร สินค้า บริการ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ต้นแบบและศักยภาพบุคลากรเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงรายเพื่อความยั่งยืน

โดยการจัดกิจกรรมได้จัดคณะลงพื้นที่ท่องเที่ยวทดลองเส้นทางประกอบไปด้วยผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ท่องเที่ยว 10 ชุมชน ประกอบไปด้วย วันที่ 1 เดินทางไปบ้านโป่งแดง บ้านห้วยทรายขาว อ.พาน บ้านเหล่า บ้านโป่ง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย บ้านห้วยส้านดอนจั่น ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว บ้านแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง วันที่ 2 เดินทางไปบ้านม่วงคำ ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย บ้านป่าตาลประชาสันติ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล วันที่ 3 เดินทางไปบ้านสันป่าเหียง ต.ห้วยสัก บ้านนางแลใน ต.นางแล บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย โดยตลอดเส้นทางใช้เวลา 2 คืน 3 วัน ซึ่งแต่ล่ะชุมชนมีอัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมเฉพาะตัว ที่จะสื่อให้เห็นถึงความ น่าเที่ยว น่าอยู่ ของจังหวัดเชียงราย

นายเสริฐ ไชยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดทำโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์และศักยภาพบุคลากรเครือข่ายท่องเที่ยว โดยชุมชนจังหวัดเชียงรายเพื่อความยั่งยืน,เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงราย,เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ วิเคราะห์ศักยภาพ เเละศึกษาบริบทชุมชนท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ โดยความร่วมมือของ ทกจ.เชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้จัดอบรมชุมชน 10 ชุมชน เพื่อจัดการท่องเที่ยว แล้วจึงจัดเอา 10 ชุมชนมาทำเป็น Press trip แล้วจึงเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมกิจกรรม

นายเสริฐ กล่าวต่อว่า จังหวัดเชียงรายมีชุมชน หมู่บ้าน ที่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง และมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจำนวนมาก ทางสำนักงานฯจึงเข้าไปส่งเสริมเพิ่มเติมในส่วนของการพัฒนาบุคลากร คนในชุมชนให้มีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น ทั้งการบริการที่จะสร้างความประทับใจ รวมไปถึงการพัฒนาออกแบบสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ สร้างกิจกรรมต่างๆในชุมชนของตนเอง และยังนำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สื่อมวลชนลงพื้นที่เก็บข้อมูล ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่แต่ล่ะชุมชนได้คัดสรรมาแล้วและมีความหลากหลายทั้งด้านอัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เพื่อนำไปเผยแพร่ออกสู่วงกว้าง สร้างการรับรู้ให้กับบุคลทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสามารถรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตได้ต่อไป