ส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารจัดการสำหรับการกำจัดขยะชุมชนZero Waste

เมื่อวันที่23สิงหาคม2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายโครงการเชียงราย Zero Waste การส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารจัดการสำหรับการกำจัดขยะชุมชน ประจำปี 2561 ที่โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท  .เมืองเชียงราย มีหัวหน้าส่วนราชการ อปท. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.ทุกอำเภอ เข้าร่วมโครงการ กว่า 300 คน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นรูปธรรม และดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

นายสุกรรณ์ คำภู ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายได้มีการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาจัดให้มีการมอบนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเจียงฮายเมืองสะอาดในระดับพื้นที่รวมทั้งได้มีการดำเนินการรวบรวม และนำขยะอันตรายไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (โครงการ D -Toc เชียงราย) โดยได้นำขยะอันตรายออกไปกำจัดอย่างถูกวิธีนอกพื้นที่ จำนวน 23 ตัน ภายใต้การขับเคลื่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่ง อีกทั้งมีการขับเคลื่อนโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ในขยะเปียกครัวเรือน บริเวณที่ทำการ สำนักงานของส่วนราชการ และในครัวเรือนของข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรในสังกัด ส่วนราชการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือนออกจากขยะทั่วไปตั้งแต่ต้นทางสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น หมักทำปุ๋ย เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ และขยะเปียกเกิดขึ้นจำนวนมากในแต่ละวัน จำเป็นที่จะต้องมีการคัดแยกออกจากขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะเข้าสู่ระบบกำจัดที่ปลายทางให้เหลือน้อยลง

ทางด้าน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายประกาศเป็นวาระของจังหวัดเชียงราย ในการมุ่งสู่การเป็นเจียงฮายเมืองสะอาด” (Zero Waste) ด้วยการส่งเสริมให้มีการคัดแยกการจัดการขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือนเป้าหมายร้อยละ 80 ของจำนวนครัวเรือนในพื้นที่ที่มีการจัดทำขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือน ในปี พ.. 2561 และขยายผลเต็มพื้นที่จังหวัด ร้อยละ 100 ในปี พ.. 2562 ต่อไป และในปีนี้ทาง อบจ.เชียงราย กำหนดที่จะดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายจากอปท. ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกแห่ง เพื่อนำส่งไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการเป็นปีที่ 2 นอกจากนั้นได้มีการดำเนินการรวบรวมขยะประเภทกระจกเป็นปีแรกจาก อปท.ทุกแห่ง พร้อมกับขยะอันตรายประเภทอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในพื้นที่และเป็นปัญหากับ อปท.ทุกแห่ง ในการนำไปกำจัดโดยการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารจัดการในการนำขยะประเภทกระจกกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในระดับพื้นที่ต่อไป

///////////////////

 6,244 total views,  2 views today