ผู้ว่าฯ เชียงราย มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา

ผู้ว่าฯ เชียงราย มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายคลั่ง ใช้อาวุธปืนก่อเหตุจนมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอแม่สรวย

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์ชายคลั่งใช้อาวุธปืนลูกซองก่อเหตุจนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ โดยมีนางสาวจักษณา ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย นายรัสชณพงษ์ รัตนะ นายก อบต.ท่าก๊อ นำครอบครัวผู้เสียชีวิตเข้ารับมอบเงินเยียวยา ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

สืบเนื่องจากกรณี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เกิดเหตุ ชายคุ้มคลั่งใช้อาวุธปืนลูกซองยิงคนในหมู่บ้านป่าเกี๊ยะ หมู่ที่ 18 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยได้แจ้งสิทธิการขอรับเงินเยียวยาตามพระราชบัญญัติ ผู้เสียหาย ค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยได้รับคำขอเงินเยียวยา จากทายาทของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน 3 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 4 ราย และได้เสนอ คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินเยียวยา ประจำจังหวัดเชียงราย พิจารณาคำขอฯ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบมอบเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต ทั้ง 3 ราย รายละ 110,000 บาท รวมเป็นจำนวน 330,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครับผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้ส่งแบบคำขอรับเงินเยียวยา ของทายาทผู้เสียชีวิตให้สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีของทายาทผู้เสียชีวิตที่มีสิทธิได้รับเงินตามความประสงค์ต่อไป.