มฟล. จัดพิธีสำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 7

มฟล. จัดพิธีสำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 7 พร้อมออกไปรับใช้สังคม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศการสำเร็จศึกษา สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ผศ. ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มอบหมวก เข็มตรา และกล่าวปัจฉิมโอวาทแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา โดยรุ่นที่ 7 นี้มีจำนวน 72 คน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ก่อตั้งและเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2549 โดยเปิดรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบันได้ผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมจำนวนทั้งสิ้น 203 คน ได้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ใช้เวลาเรียนสั้น และมีโอกาสในการทำงานสูง

รศ. ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รู้สึกภาคภูมิใจแทนคณบดี คณาจารย์ และผู้ปกครอง ที่ผู้เรียนของหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้สำเร็จการศึกษา ได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ด้วยความเชื่อมั่นและเต็มเปี่ยมด้วยความรู้ จนเป็นที่ยอมรับและนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลสุขภาพประชาชน ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพและความเสียสละ นึกถึงความสุขส่วนตนเป็นรอง แต่ทำเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก” รองอธิการบดี กล่าว

ผศ. ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้ปัจฉิมโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า“ในฐานะตัวแทนของคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ในปีการศึกษา 2564 ในวันนี้ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 7 ทุกคน ได้รับขีดหมวกและเข็มวิทยฐานะ ซึ่ง 2 สิ่งนี้มีความหมายที่สำคัญต่อการเป็นผู้ประกอบอาชีพผู้ช่วยพยาบาล ขีดหมวกนั้นคือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงหน้าที่และภารกิจที่ต้องรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และการก้าวสู่การเป็นผู้ช่วยพยาบาลอย่างเต็มตัว เข็มวิทยฐานะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าท่านได้เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการสืบสานแนวพระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ด้วยความเมตตากรุณา และได้แสดงว่าท่านเป็นศิษย์ที่มีครู  อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่เตือนใจให้ระลึกถึงสถาบันที่ท่านสำเร็จการศึกษา การรักษาไว้ซึ่งเกียรติฐานะแห่งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าว

 16,148 total views,  4 views today