โครงการ ‘นับหนึ่ง’

มฟล. ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา-ประเทศฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย (IRD)  ในโครงการ ‘นับหนึ่ง’ 

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีภารกิจหลักประการหนึ่งคือการประสานงานความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยกับองค์กรต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา-ประเทศฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (IRD) โครงการพีเอชพีที (PHPT) ในความร่วมมือกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ดำเนินโครงการวิจัย ‘นับหนึ่ง’ (www.napneung.org) ซึ่งเป็นโครงการที่ให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัส ตับอักเสบซี เอช ไอ วี และซิฟิลิส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย 

ในการนี้ทางโครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว จึงร่วมมือกับโครงการ พี เอช พี ที (PHPT) ในการจัดประชุม โครงการนับหนึ่ง (Napneung Symposium) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคารเอ็มสแควร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ร่วมกันปรึกษาหารือในการดำเนินการวิจัยร่วมกันในอนาคตและเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิชาการและงานวิจัยกับองค์กรด้านการวิจัยฝรั่งเศสที่อยู่ในประเทศไทย โดยพิธีเปิดมีรศ.ดร.วันชัยศิริชนะอธิการบดีกล่าวต้อนรับและ HE Mr. Jacques Lapouge, เอกอัครฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกล่าวเปิดงานก่อนเข้าสู่กิจกรรมที่มี Dr. Gonzague Jourdain ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย IRD PHPT และผศ.ดร. วสันต์ ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำโครงการนับหนึ่งและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

 สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้เพื่อประสานงานสร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยจากประเทศฝรั่งเศส เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการและด้านงานวิจัยระหว่างนักวิชาการ/นักวิจัย/คณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา การเข้ารับการตรวจโรคติดต่อ ซึ่งประโยชน์แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดจนชุมชน ที่สามารถเข้ารับการตรวจโรคโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเข้าสู่กระบวนการรับการรักษาอย่างถูกต้อง

///

 1,474 total views,  2 views today