ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์

กองทุนฟื้นฟูฯ เชียงราย ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต ให้กับองค์กรเกษตรกร

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต ให้กับองค์กรเกษตรกร ที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณประเภทงบกู้ยืม (ปลอดดอกเบี้ย)  โดยเป็นโครงการ ผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ เป็นจำนวนเงิน 93,819 บาท ที่ กลุ่มกองหนุนชาย (กนช.) หมู่ 7 บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ทั้งนี้องค์กรเกษตรกรฯ ได้รับอนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร งบประมาณประเภทงบกู้ยืม (ปลอดดอกเบี้ย)  หลังจากที่ได้เสนอโครงการ ผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ จำนวนเงิน 93,819 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน ระยะเวลาคืนเงิน 3 ปี ซึ่งทาง กองทุนฟื้นฟูฯ เชียงราย จะได้มีการติดตามประเมินโครงการต่อไป และให้คำแนะนำอื่น ๆ โดยประสานงานร่วมกับทุกหน่วยงานราชการ ที่จะมาให้ความรู้และให้โครงการฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ในวันเดียวกัน นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ได้ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต งวดที่ 2 ให้กับองค์กรเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณประเภทงบกู้ยืม (ปลอดดอกเบี้ย) โครงการ ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ จำนวนเงิน 34,600 บาท ที่ กลุ่มเกษตรก้าวหน้าพัฒนาบ้านป่าบง บ้านป่าบงเหนือ เลขที่ 97 หมู่ 14 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ทั้งนี้องค์กรเกษตรกร ได้รับอนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร งบประมาณประเภทงบกู้ยืม (ปลอดดอกเบี้ย) โครงการ ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ จำนวนเงิน 80,000 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน ระยะเวลาคืนเงิน 5 ปี

////