ทน.ชร. เข้ารับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เทศบาลนครเชียงราย เข้ารับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางสาววรรณพัชร จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา นายนพดล พุทธพุทธโยธา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา นายรุ่งธรรม ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง นายจักรพงษ์ แสงบุญ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า พร้อมครูสุเมธ มาบาง หัวหน้าโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และตัวแทนนักเรียน นายภานุวัฒน์ ธิแก้ว เข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2565 ในโครงการเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองท้องถิ่น ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ได้เข้าร่วมโครงการเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน เพื่อพัฒนาพื้นที่นำร่องการยกระดับศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จำนวน 40 แห่ง ด้านการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ตามเกณฑ์ขี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในมิติใหม่ 4 ด้าน

เทศบาลนครเชียงรายมีโครงการที่ประสบความสำเร็จและสามารถเป็น “แบบอย่างที่ดี” ได้แก่

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพ แหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน : คีรีชัยยามะ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน)

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลนครเชียงราย (กองช่าง)

โครงการที่ 3 โครงการโรงเรียนปลอตขยะ (Zero Waste School (โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า และสำนักการศึกษา)