มอบปัญญาบัตรผู้สูงวัยจบหลักสตูรมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายณรงค์ศักด…

Read More