ติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงรายโดย นางสาววรรณพัช จินดาขัด หัว…

Read More

เตรียมพร้อมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงและงานตักบาตรดอกไม้

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียง…

Read More