มฟล. เปิดตัว MLII

มฟล. เปิดตัว MLII : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนตอบโจทย์ยุคออนไลน์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดตัว สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Learning Innovation Institute หรือ MLII) ณ ห้องประดู่แดง อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริอธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้อำวยการสถาบันฯ และผู้บริหารเข้าร่วมงาน โดยภารกิจหนึ่งที่สำคัญของสถาบันคือ MFU Academy มุ่งสู่การเรียนยุคดิจิทัล และการเรียนรู้ที่ไม่หยุดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียนหรือมหาวิทยาลัย ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบผสมผสานในยุคออนไลน์

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ MLII จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการศึกษาสมัยใหม่ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ให้มีความพร้อมในการเรียนการสอนที่ทันสมัย ตลอดจนการสนับสนุนสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างครบวงจร

โดยมีพันธกิจหลัก 3 ด้าน คือ 1. คิด : คิดรูปแบบกับการศึกษา แนวทางการพัฒนาการศึกษารูปแบบใหม่ และการศึกษาวิจัยด้านนวัตกรรมการศึกษา 2. ผลิต : ผลิตพัฒนาระบบการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ การจัดเตรียมจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 3. ถ่ายทอด : ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นต่อการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ ให้มีความพร้อมในการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการสนับสนุนส่งเสริมทางเทคนิคต่างๆ

นอกจากนี้แล้ว MLII ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการพัฒนา Digital Education ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมขับเคลื่อนและตอบสนองต่อโลกการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ อีกทั้งยังตอบสนองต่อแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฉบับล่าสุดอีกด้วย

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีฯ กล่าวว่า การใช้เวลาในการก่อตั้งสถาบันแห่งนี้ ถ้าเปรียบเป็นเมล็ดพันธุ์ก็ถือว่าได้ลงมือเพาะมาตั้งแต่ 3-4 ปีก่อนหน้านี้ โดยที่ตอนนั้นยังมองไม่เห็นว่าต้นกล้าจะออกเป็นอะไร แม้จะมองไม่เห็นแต่ก็เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เกิดการจัดตั้งสถาบันแห่งนี้

“การเป็นอธิการบดีในยุค Covid-19 ทำให้เราต้องพัฒนาทุกด้านอย่างรวดเร็ว ต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนในภาวะพลิกผัน ในช่วงปีที่ผ่านมามีการประกาศสั่งปิดมหาวิทยาลัยและให้นักศึกษาต้องเรียนอยู่ที่บ้าน เป็นสถานกาณ์ที่ต้องตัดสินใจในทันที ต้องปรับตัวเองรับกับสภาวะที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครตั้งตัว แต่เราพร้อมรับมือได้เพราะได้วางฐานรากเกี่ยวกับการเรียนการสอนสมัยใหม่ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นได้เพียงเพราะมีเทคโนโลยีทันสมัยเท่านั้น แต่ต้องอาศัยคนลงมือทำที่มีความสร้างสรรค์ สถาบันแห่งนี้คือสิ่งใหม่ที่มหาวิทยาลัยสร้างได้สำเร็จทันการณ์ในยุคโควิด ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของคนภายในมหาวิทยาลัย ไม่ใช่แค่จัดจ้างจัดซื้อเทคโนโลยีมาตั้งเป็นสถาบัน แล้วดำเนินการไปต่อด้วยตัวเองไม่ได้ แต่สถาบันของเราเน้นการที่ได้ลงมือทำเอง เพื่อทำให้เกิดเป็นรากฐานที่มั่นคงด้วยการเพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยตัวเราเอง เราสร้างเอง มันไม่ทันสมัยก็ปรับปรุงได้เอง สามารถพัฒนาให้มันไปถึงจุดที่เราเองอยากจะไปให้ถึงได้”

 “มหาวิทยาลัยตั้งใจที่จะก่อตั้งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ หรือ MLII โดยมีภารกิจ 3 ด้าน คือ Modernize Education, Innovate Ecosystem, Empower teaching ซึ่งเป็นเรื่องหลักที่เราต้องทำให้สำเร็จ”

“ประการแรก คำว่า Modernize Education ทุกคนพูดถึงการศึกษาสมัยใหม่ ต้องเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์การเรียนยุคนี้ได้ อย่างเช่น ไม่สามารถมามหาวิทยาลัยได้ แต่ยังสามารถทำการเรียนการสอนและมีประสิทธิภาพด้วย นั่นคือนโยบาย Blended Learning หรือการเรียนรู้แบบผสมผสานที่เราทำในห้วงที่ผ่านมา เป็นฐานของการเดินหน้าสู่การศึกษาสมัยใหม่ ซึ่งต้องใช้หลายๆ อย่างทั้งฝีมือ สมอง และเทคโนโลยีที่จะทำให้มันเกิดขึ้น”

 “ประการที่สอง Innovate Ecosystem สถาบันการเรียนรู้นี้ไม่ใช่การวางของหน้าร้าน แล้วให้คนที่จะใช้เข้ามาหยิบใส่ตะกร้าเข้ามาสั่งซื้อ แต่สถาบันนวัตกรรมเรียนรู้ต้องการให้คนเข้ามีส่วนร่วม เข้ามาสร้างด้วยกัน ทำด้วยกัน ช่วยกันสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศที่รองรับการเรียนรู้แบบดิจิทัลที่สมบูรณ์”

“ประการที่สาม Empower teaching ก็คือคนสอน ต้องมีเครื่องมือที่ดี มีเทคโนโลยี มีที่ปรึกษาที่สามารถบอกได้ ว่าจะหาสื่อนี้ได้อย่างไร จะใช้ได้หรือไม่ ถ้าไม่มีเทคโนโลยีนั้นสถาบันแห่งนี้ต้องเป็นผู้จัดเตรียม เพื่อที่จะรองรับผู้สอนทุกคนให้เป็นการสอนแบบ teacher 4.0 เพราะฉะนั้นภารกิจ 3 ประการนี้ จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong learning ให้เกิดขึ้นได้จริง”

“นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งของสถาบันแห่งนี้ก็คือ MFU Academy โดยเป็นการศึกษาที่เรียกว่า non-degree ที่เราอยากให้นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือกระทั่งผู้สนใจทั่วไปก้าวย่างเข้ามา อยากจะเรียนอะไรต้องได้เรียน เป็นคนสายวิทย์แต่อยากเรียนวิชาบางอย่างทางด้านกฎหมายก็เรียนได้ เรียนไอทีแต่อยากมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการก็ต้องได้เรียน อยากจะเก็บความรู้หรือทักษะหลากหลายด้านก็ไม่ปิดกั้น ในอนาคตเราจะทำหลักสูตรการเรียนที่เรียกว่า credit banking เข้ามาเรียนสิ่งที่อยากรู้ แล้วสามารถเก็บหน่วยกิจสะสมเพื่อนำไปสู่ใบประกาศนียบัตรหรือแม้แต่สะสมเป็นบริญญาก็ทำได้ เราจะทำเรื่องที่อยู่นอกระบบ ให้เข้ามาอยู่ในระบบได้อย่างชัดเจน เป็นสิ่งที่สถาบันมีความความตั้งใจอย่างสูง ในการเติบโตอย่างมีรากฐานที่มั่นคง” อธิการบดี มฟล. กล่าว

///