พัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง และซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลนครเชียงราย ร่วมโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง

 

และซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2561 เพื่อจะได้นำความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การหลบหนีภัย การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย การช่วยเหลือในด้านอื่น และสามารถนำไปปฏิบัติในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม รวมถึงพนักงาน/เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงรายจะได้มีความรู้ในการหลบหนีภัยและสามารถนำไปปฏิบัติหากเกิดสาธารณภัยขึ้นจริง

พร้อมนำสับปะรดที่ซื้อจากการช่วยเหลือเกษตรกรแจกจ่ายให้กับพนักงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ  ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

 4,411 total views,  2 views today