ธ.ก.ส.ขับเคลื่อนโครงการและนโยบายสำคัญของรัฐบาลตามแนวทาง 3 มาตรการ 9 โครง

เมื่อวันที่20มิถุนายน2561 นายดุสิต เหลี่ยมวัฒนา ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) จังหวัดเชียงราย เป็นแถลงข่าวการขับเคลื่อนโครงการและนโยบายสำคัญของรัฐบาลตามแนวทาง 3 มาตรการ 9 โครงการของ ธ...ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงาน ธ...เชียงราย ถนนธนาลัย อ.เมืองเชียงราย ว่าที่ผ่านมา ธ... มุ่งให้ความรู้ด้านการเงินและผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้ ส่วนด้านการลดภาระหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบได้มีการปรับโครงสร้างหนี้กรณีมีภาระหนัก มีโครงการคืนดอกเบี้ยให้ลูกค้าที่ชำระหนี้ตามกหนด ด้านการมอบบัตรสวัสดิการของรัฐนั้นใน จ.เชียงราย มีผู้ถือบัตรจำนวน 280,429 ราย ปัจจุบันได้มอบไปแล้วจำนวน 121,699 ราย มีเกษตรกรที่ต้องการพัฒนาอีกจำนวน 92,192 ราย ซึ่งทาง ธ... จะได้มีการดำเนินการตามตั้งแต่เดือน มิ..2561-31 มี..2562 ต่อไป 

นอกจากมาตรการต่างๆ ดังกล่าวแล้วทาง ธ... ยังดำเนินโครงการตลาดประชารัฐเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตและผู้บริโภคได้มีโอกาสซื้อพืชผักที่ปลอดสารพิษมาตั้งแต่ปี 2559 โดยเปิดที่หน้าสำนักงาน ธ...เชียงราย และตลาดประชารัฐทั้งจำนวน 23 จุดซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 3 ล้านบาทด้วย

ขณะเดียวกันทาง ธ...ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตโดยมีการมอบบัตรสวัสดิการสินเชื่อแห่งรัฐบัตรเกษตรสุขใจเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยมีเป้าหมายมอบให้ 3 ล้านรายทั่วประเทศ วงเงินรายละไม่เกิน 30,000 บาทเกษตรกรสามารถนำไปซื้อปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยเมล็ดพันธุ์น้ำมันเชื้อเพลิง

นายดุสิต เหลี่ยมวัฒนา ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่าในปัจจุบันทางสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ...เชียงราย จำกัด ได้ร่วมกับบริษัทเอกชนและโรงสีในพื้นที่ จ.เชียงราย ทำการรวบรวมโดยในฤดูนาปรังที่ผ่านมาสามารถรวบรวมผลผลิตข้าวของเกษตรกรที่เป็นข้าวอินทรีย์แล้วนำส่งจำหน่ายให้กับเอกชน โดยเอกชนจะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าข้าวในท้องตลาดตันละกว่า 1,000 บาท โดยถือเป็นข้อตกลงเพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวทั่วไป ข้าวไรเบอรี่ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมนิล ฯลฯ ที่เกษตรกรนิยมปลูกกันอยู่ในปัจจุบัน

และในฤดูกาลข้าวนาปรังที่ผ่านมาพบว่าสามารถรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ได้จำนวน 12,000 ตัน ซึ่งได้มีการซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด 1,000 บาทดังกล่าวไปแล้วโดยครบถ้วน โดยหากช่วงเวลานั้นๆ ผลผลิตของเกษตรกรให้ราคาต่ำกว่าท้องตลาดก็จะเพิ่มอัตราส่วนราคาเพื่อให้ได้ราคามากกว่าตามจำนวนที่กำหนดดังกล่าว แต่หากว่าราคาเพิ่มสูงขึ้นก็จะลดหลั่นกันไปเพื่อให้ได้มากกว่า 1,000 บาทดังกล่าวซึ่งถือว่าทำให้ได้ราคาดีอย่างมาก ทั้งนี้ในการดำเนินการต่อไปนั้นทาง ธ...เชียงราย จะรวบรวมผลผลิตเพื่อให้บริษัทเอกชนในฤดูข้าวนาปีนี้อีกจำนวน 24,000 ตันต่อไปอีกด้วย ซึ่งก็จะทำให้ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ได้ประโยชน์และผู้บริโภคก็ได้บริโภคข้าวอย่างปลอดภัยต่อไป

///////

 4,258 total views,  2 views today