ทำความสะอาดเส้นทางระเบียงริมน้ำกก

เทศบาลนครเชียงรายทำความสะอาด โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองริมตลิ่งแม่น้ำกก ปอดแห่งใหม่นครเชียงราย ป้องกันทั้งเชื้อโรค และทำให้สะอาดต่อผู้เข้ามาใช้สถานที่ พร้อมประสานชุมชนช่วยดูแล

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางรดาฉวี  นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงรายทำความสะอาดในเส้นทาง “โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองริมตลิ่งแม่น้ำกก” ปอดแห่งใหม่นครเชียงราย เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ และยังทำให้สะอาดต่อผู้เข้ามาใช้สถานที่

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว ทางเทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี  ได้ผลักดันให้เกิดเส้นทางออกกำลังกายระยะทางยาวเกือบ 2  กิโลเมตร และ กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ เตรียมส่งมอบให้กับทางเทศบาลนครเชียงราย

หลังจากนี้หากมีการรับมอบการส่งคืนพื้นที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง ทาง  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จะมีการประสานทางชุมชน 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนร่องเสือเต้น ชุมชนฝั่งหมิ่น และชุมชนป่าแดง ช่วยกันดูแล และสำคัญที่สุด ผู้ที่เข้าไปใช้สวนสาธารณะก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดร่วมกัน

///