เทศบาลนครเชียงรายจัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงาน อปพร

เทศบาลนครเชียงรายจัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี2565

วันที่ 20 สิงหาคม 2565เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด -พิธีปิด พร้อม ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการสำนักปลัด เทศบาลนครเชียงราย

โดยมีนางอารีย์ ศรีนิเวศน์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครเชียงราย กล่าวรายงาน ในโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565 (การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งรุ่นที่ 14 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565 (การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อฝึกอบรมประชาชน นักเรียน อาสาสมัครมูลนิธิ สมาคม และบุคคลในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับด้านสาธารณภัยระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของ อปพร. ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน ระหว่างวันที่ 20,21,27,28 และพิธีปิดในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนรินทร์ และอาคารงานป้องกันฯ (หน้าวัดดงหนองเป็ด)