เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการชุมชน

เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงรายพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย 4 เขต การประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลนครเชียงราย พ.ศ. 2564 ร่วมประชุมประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน จำนวน 65 ชุมชน จำนวน 500 คน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการบรรยายพิเศษเสริมสร้างศักยภาพด้านกฎหมาย ในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานชุมชน” โดยร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธานามณี อาจารย์พิเศษรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนายกนกสิน มิ่งเชื้อ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลนครเชียงราย บรรยาย “การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564”

รวมทั้งส่งเสริมให้คณะกรรมการมีความรู้ด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย โดยนางรัชนีกรณ์ ลายจุด หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ และเจ้าหน้ากองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย พร้อมกันนี้ประธานในพิธีมีการมอบบัตรประจำตัวคณะกรรมการชุมชน คู่มือการปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการชุมชนรวมทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชการลที่ 10 ณ ห้องชุมนครเชียงราย