สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล.สภาการพยาบาล ประเมินคุณภาพหลักสูตรให้ได้ระดับ ‘ดีมาก’  

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า ตามที่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 และเปิดรับนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรกในปี 2550 พร้อมดำเนินการพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพต่างๆ ทั้งนี้ยังได้รับการประเมินและการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลักสูตร ดำเนินการตามข้อบังคับสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองสถาบันฯ ตั้งแต่เริ่มต้น และอย่างต่อเนื่อง  และล่าสุดได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2565 ถือว่าเป็นระดับดีมาก

การได้รับการประเมินและรับรองจากสภาการพยาบาล เป็นระยะเวลา 5 ปี มีความหมายต่อสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก  เพราะเป็นหลักประกันที่แสดงถึงความสามารถของสถาบันในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิของวิชาชีพ  เนื่องจากการประเมินจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆที่นำมาซึ่งคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร จำนวนอาจารย์ ที่มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยของคณาจารย์ ตลอดจนทรัพยากรด้านการศึกษาที่ครบถ้วนและทันสมัย    ซึ่งตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้มีการพัฒนามาตามลำดับจนกระทั่งได้รับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลในระดับดีมาก ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำที่สามารถผลิตบัณฑิตพยาบาลออกไปปฏิบัติงานด้านสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพ  ดังนั้นจึงเป็นความภาคภูมิใจของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ คณาจารย์ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อคุณภาพของบัณฑิตพยาบาลแม่ฟ้าหลวง”  คณบดีสำนักวิชาพยาบาล มฟล.กล่าว ////