ตรวจเยี่ยมการสอนOnline โรงเรียน ท.2

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้แนวทางและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียน ท.2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด19 โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็ม 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โดยมี นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 ให้ข้อมูลการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Online วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งให้

นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้แนวทางและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด19 ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึง โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็ม 

///