“OBEC Cambridge school summit 2022” โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เจ้าภาพ

“OBEC Cambridge school summit 2022” โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เจ้าภาพจัดงาน นำหลักสูตรเคมบริดจ์ของระดับชาติมาใช้ที่เชียงราย 

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย พร้อมด้วย นายคเณศพงศ์สุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย และคณะผู้บริหารสถานศึกษา อีก 7สถานศึกษาในประเทศเทศไทย ที่เข้าร่วมหลักสูตรเคมบริดจ์ของระดับชาติ ร่วมกันเปิดกิจกรรม OBEC Cambridge school summit 2022  ที่  โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะครูจากหลากหลายสถาบันการศึกษา นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมในกิจกรรม 

ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย กล่าวว่า หลักสูตรเคมบริดจ์ สพฐ. เป็นอีกทางเลือกการเรียนการสอนของ เด็กไทยเพื่อให้เท่าทันนานาชาติ เป็น หลักสูตรมาตรฐาน จากเครือจักรภพอังกฤษ เมื่อจบแล้วสามารถเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ แบบนานาชาติ กระบวนการเรียนเป็นกระบวนการที่ฝึกให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผลมากกว่าการท่องจำเพื่อการปรับตัวให้ทันยุคสมัยโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอน

นายคเณศพงศ์สุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่จังหวัดเชียงราย มีหลักสูตรนี้เพื่อความสะดวกของนักเรียนทั้งในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง เปิดรับนักเรียนในชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียน สามัคคีวิทยาคมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพงาน OBEC Cambridge school summit 2022 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าความสำคัญของการศึกษาไทยหลังวิกฤติโควิด19 (The Important of Education aftermathCovid 19 crisis) ในระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2565 

ทั้งนี้ การจัดงานแสดงแสดงศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนในหลักสูตรเคมบริดจ์ครั้งนี้เป็นการรวมตัวของคณะครูและนักเรียนในหลักสูตรเคมบริดจ์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนในหลักสูตรเคมบริดจ์ สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย

1. โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

2. โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

3. โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

4. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง

5. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

6. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร

7. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

8. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

รวมทั้งสิ้น 398 คน ได้รับความสนใจจากตัวแทนโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงรายรวมทั้งผู้ปกครองของนักเรียนในหลักสูตรเคมบริดจ์ เข้าร่วมชมการแข่งชันการนำเสนอโปสเตอร์ การโต้วาที การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันเล่านิทาน และการประกวดร้องเพลง 

นอกจากนี้นักเรียนยังได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆในจังหวัดเชียงราย การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นปรากฎการสำคัญของการศึกษาให้ ชาวจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงได้รู้จักและเข้าถึงระบบการศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียม มีความยืดหยุ่นและกิจกรรมนี้ได้พัฒนาผู้เรียนให้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสู่อนาคต