กรมโยธาขานรับเปิดด่านระดมวางผังเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจ

กรมโยธาขานรับเปิดด่านระดมวางผังเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยวภาคเหนือ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมเฮอริเทจ โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ (กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน) ในรูปแบบการประชุมแบบ On –Site และรูปแบบ Online ด้วยระบบ Zoom Webinar โดยมีผู้ให็ความสนใจเข้าร่วมประชุมผ่านทั้งสองรูปแบบกว่า 300 คน

ทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาพื้นที่ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงประชากร กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาภาคในเชิงพื้นที่ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น

โดย นางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ที่ผ่านมาการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัดมาแล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ถึง วันที่ 2 เมษายน 2564 เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา โอกาส ทิศทางการพัฒนาภาค การร่างวิสัยทัศน์ และกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งกรมได้นำข้อคิดเห็นจากที่ประชุมมาปรับปรุงผลการศึกษามาเป็นลำดับ ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินมาถึงขั้นตอนการจัดทำร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและ การขับเคลื่อนภาพอนาคตของภาคเหนือ 

นางสาวจิรยาพร กล่าวด้วยว่า พื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย มีความสำคัญเพราะเมืองท่องเที่ยวสำคัญและเป็นเมืองหน้าด่านทางการค้าขายชายแดนของประเทศ  หากมีการวางผังเมืองที่สอดคล้องหรือสอดรับกับพื้นที่ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจกิจและด้านการท่องเที่ยว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวกรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ไปประมวลและปรับปรุงร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ ให้มีความครบถ้วนพร้อมทั้งขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในปี 2566 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป.

////