โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สามเณรโรงเรียนวัดฝั่งหมิ่นวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563