โรงเรียนเทศบาล2หนองบัวร่วมประดิษฐ์กระทงเล็กป๋าเวณีลอยกระทง

18 พฤศจิกายน 2564นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว คณะครูร่วมให้น้องนักเรียนอนุบาล1-3 กลุ่ม B โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่งเป็นกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง เนื่องในสัปดาห์ของประเพณีวันลอยกระทง