เอไอเอสลงนามเทคโนโลยีสื่อสารกับ ม.พะเยา

เอไอเอส ลงนาม MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารและ IoT (Internet of Things)

 

เมื่อวันที่18ตุลาคม2561 นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาคภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และ ศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางด้านเทคโนโลยึสื่อสาร และ IoT ณ อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

โดย นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาคภาค เหนือ เอไอเอส กล่าวว่าขณะนี้ทุกภาคส่วนในบ้านเรากำลังตื่นตัวกับการนำอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง หรือ IoT (Internet of Things) เข้ามาประยุกต์ใช้ ทั้งในระดับผู้บริโภค อาทิ Smart Home, Smart Parking หรือในระดับองค์กรและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อาทิ Smart Logistics, Smart City, Smart Farming, Smart Environment

เอไอเอสก็ได้เตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาเครือข่ายจากเทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่าง NB-IoT ซึ่งขณะนี้ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ และ eMTC (enhanced Machine-Type Communication) ที่สามารถใช้ควบคู่กับ NB-IoT เพื่อนำคุณสมบัติมาเสริมซึ่งกันและกัน พร้อมผนึกกำลังร่วมกับภาครัฐ และเอกชน สร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน ทั้งการใช้ชีวิตของคนในสังคม, ชุมชนและสิ่งแวดล้อมตลอดจนเสริมขีดความสามารถให้กับภาคธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม

รวมทั้งเป็นโครงการต้นแบบนวัตกรรม IoT ให้กับภาครัฐและภาคการศึกษา โดยปัจจุบัน เอไอเอส ได้ลงนาม MoU ในโครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสื่อสารและ IoT กับภาคการศึกษาทั่วภาคเหนือ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลล้านนา และล่าสุดวันนี้ที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้บริการระบบสื่อสาร ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการในทุกด้านแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล อันจะเป็นการสร้างการเรียนรู้และวางรากฐานให้แก่นักศึกษาที่จะเป็นบุคลากร สำคัญในการเสริมขีดความสามารถของประเทศ พร้อมร่วมกันพัฒนาโซลูชั่นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการสนับสนุนความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ รวมถึงเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ส่งเสริมการวิจัย การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ภายใต้การพัฒนาอย่างเหมาะสมต่อไป

 1,716 total views,  2 views today