ผู้ว่า”ประจญ”เดินหน้าโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัดสร้างความปรองดองสมานฉันท์

เมื่อวันที่17กันยายน2561  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานพระพุทธศาสนา “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจำปี 2561 ที่วัดป่าสักน้อย ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหลักในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อเสริมสร้างสังคมให้มีศีล มีสุข ความสามัคคี และส่งเสริมให้ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชน ได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยมีพระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ประธานสงฆ์ พร้อมด้วย พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน และเจ้าอาวาสวัดป่าสักน้อย พระสงฆ์เถรานุเถระ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

+++ชมคลิป ผู้ว่าฯพาเข้าวัด+++

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า โครงการ “ผู้ว่าพาเข้าวัด” จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารของจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการ ได้มีโอกาสร่วมทำบุญกับประชาชนอำเภอเชียงแสน รับฟังธรรมะจากพระเถระผู้ใหญ่ของจังหวัดเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมนำไปถ่ายทอดปลูกฝังให้แก่บุตรหลานของตนเอง พร้อมรับฟังนโยบายและข้อคิดเห็นจากผู้บริหารของจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อจะนำไปพัฒนาตนเองและสังคม

ให้น่าอยู่ ตลอดจนให้ประชาชน มีโอกาสพูดคุย สอบถาม เสนอข้อคิดเห็นในการดำเนินชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองในท้องถิ่นกับผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย สำหรับโครงการผู้ว่าพาเข้าวัดในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ของเทศกาลเข้าพรรษาจังหวัดเชียงราย ครั้งต่อไปมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน ที่วัดร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยหมุนเวียนจัดขึ้นในแต่ละวัดทั้ง 18 อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย

////

 2,993 total views,  2 views today