เสริมแกร่ง อส.เชียงราย ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมเน้นการทำหน้าที่แบบ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

เมื่อวันที่16กันยายน2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (ชุดปฏิบัติการพิเศษสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน) ที่กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย ที่ 1 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อส. จำนวนทั้งสิ้น 35 นาย ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย ดำเนินการตรวจสอบ จับกุมผู้กระทำผิดในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ตามนโยบายของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 16 – 22 กันยายน 2561

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เน้นย้ำว่าการทำงานและปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดหลักกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และต้องมีกำลังกาย กำลังใจที่สมบูรณ์ มีความทุ่มเทและเสียสละในการทำงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติโดยส่วนรวม โดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และหัวใจหลักในการทำงานคือ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 6,646 total views,  6 views today