รร.ท.2 หนองบัว พาน้องๆ นักเรียน เรียนรู้ “ประสบการณ์นอกห้องเรียน” ในงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่ 19

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมด้วยครูระดับชั้นอนุบาล 1 นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ดำเนินกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง พร้อมทั้งกิจกรรมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ในงาน “เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่ 19 ” ณ สวนตุงและโคม ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลนครเชียงราย

สำหรับกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้างจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้สัมผัสกับสถานที่จริง ประสบการณ์จริง รู้จักการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งพัฒนาการด้านอารมณ์และสติปัญญาให้กับนักเรียน.