เหล่ากาชาดฯ เชียงราย ส่งมอบบ้าน

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายร่วมพิธีส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้  ตามโครงการ “เหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดเชียงราย” ประจำปี 2565

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย  นางจินตนา จิตรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการ –สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย /เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ปกครองจังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ปกครองอำเภอแม่ลาว เวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย  สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ลาว เวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย และส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีส่งมอบบ้าน ให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการ “เหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565” จำนวน 3 ราย ได้แก่ 

      1. นางตอง  ขอบขันธ์  บ้านเลขที่  62 หมู่ที่ 1 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

      2. นายอุดม  กุณนะ  บ้านเลขที่ 202 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

      3. นายผัด  ใจดี  บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

ในการนี้ ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของให้ผู้ยากไร้เพิ่มเติม ได้แก่ 

1.นายเรืองชัย – นางจินตนา จิตรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย / บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด มอบบ่อปลาเติมสุข พร้อมพันธุ์ ปลาดุก จำนวน 100 ตัว และราวจับในห้องน้ำ จำนวน 18 หลัง

 2.นางกาญจนา จงไพบูลย์กิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย/บริษัทฮับไลท์ติ้ง จำกัด,นางอัญชลี จันทร์ตระกูล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์/บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด,นางอมร พุฒิพิริยะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย/บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน) บริจาคมุ้งลวด จำนวน 18 หลัง 

3.นางผ่องศรี จิริศานต์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เหล่ากาชาด/บริษัท เชียงรายกรีนเฮลท์ จำกัด บริจาคกระจกเงา จำนวน 18 หลัง 

4.ดร.อนงค์ศรี  สิทธิอาษา  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เหล่ากาชาด/บริษัท เชียงรายแลนด์แอสโซซิเอสท์ จำกัด ได้มอบเงินสด จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นค่าไฟฟ้าให้ผู้ยากไร้ ทั้ง 9 ราย 

5.พระครูโสภณ ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง บริจาคเครื่องนอน จำนวน 18 หลัง 

 และในวันนี้ พระภาวนารัตนญาณ วิ. (อริยชาติ อริยจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในนามของผู้บริจาคสมทบสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จำนวน 4 หลัง (ผู้ยากไร้ อ.แม่สรวย เวียงป่าเป้า แม่ลาว และอ.ป่าแดด) ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านให้ นายผัด  ใจดี  บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งให้พร เจิมบ้าน และรดน้ำมนต์ให้เจ้าของบ้าน และผู้ร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล.