โครงการเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่ม แกนนำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรี 65 ชุมชนและอาสาสมัครพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีชุมชน ร่วมกับประชาชนในชุมชนส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน

15 กันยายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เขต 2 จำนวน 19 ชุมชนร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย โดยมีนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกล่าวถึงบทบาทด้านการทำงานงานของกลุ่มพัฒนาสตรี ร่วมกับประชาชนในชุมชนในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายนำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพทั้งนี้ ในส่วนของกลุ่มพัฒนาสตรีเขต 2 มีการคัดเลือกประธานสตรีเขต 2 จาก 19 ชุมชน นางมนตรี สันธิ จากชุมชนฝั่งหมิ่น ได้รับเลือกครั้งนี้ ซึ่งจะมีการร่วมมือในการดำเนินการต่อไป