จัดทำแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ บูรณาการประสานงานร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้าและส่วนราชการในพื้นที่ในการลงพื้นที่ติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคงจำนวน 5 ภัยคุกคามเร่งด่วน ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย และ บูรณาการประสานงานร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลไม้ยาและส่วนราชการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย ตามโครงการกำกับติดติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย มี พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เป็นประธานการปฏิบัติ พร้อมทั้งมอบป้ายสัญลักษณ์ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของจังหวัดเชียงราย