มอบทุนการศึกษา และรางวัลศิษย์เก่า

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และมอบทุนชายคาฟ้าขาว

14 ธันวาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  ประธานกล่าว ให้โอวาท และมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นโดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาล นางอำไพ  จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย และ นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “ชายคาฟ้าขาว” สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเเละความประพฤติดี ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรา

ร.ต.อ.ดร. ธนรัช จงสุทธานามณี

– ประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล2 หนองบัว 

–  มัธยมศึกษาโรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย

–  ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

.BA สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ1)

–  ปริญญาตรี สุโขทัยธรรมาธิราช

.น.บ.สาขานิติศาสตร์

–  ปริญญาโท มหาวิทยาลัยฮาร์วารด์ Ed.M. สาขานโยบายด้านการศึกษาสากล

– ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สาขาบริหารธุรกิจ

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านจิตสาธารณะโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย

นางสาวจิรวรรณ คำปัน

–  มัธยมศึกษาโรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย

–  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร น.บ.สาขานิติศาสตร์

คุณวุฒิพิเศษ

– มหาวิทยาลัยมหิดล  คุณวุฒิที่ปรึกษาด้านบริหารการเงิน

– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คุณวุฒิด้านการบริหารการตลาด

– สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คุณวุฒิผู้แนะนำด้านการลงทุน