งดการจัดโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ

ดการจัดโครงการตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษาประจำปี2564

15 ตุลาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ตามที่เทศบาลนครเชียงราย ได้มีกำหนดจัดโครงการตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษาประจำปี 2564 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา เผยแพร่กิจกรรมทางพุทธศาสนา และเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ศรัทธาในพุทธศาสนาและนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั้น

เนื่องจากปัจจุบันยังปรากฎสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เพิ่มเป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดังนั้น เทศบาลนครเชียงรายจึงขอประกาศงดการจัดโครงการตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษาประจำปี2564 ตามแนวทางและมาตรการของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย