มฟล.เตรียมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

มฟล.เตรียมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยไม่มีการสอบ!!! ในทีแคสรอบ 1 ยื่นผลงาน 6 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 ..นี้ 

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือ ทีแคส TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 รอบยื่นผลงานหรือพอร์ตฟอลิโอ (Portfolio)โดยไม่มีการสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่  1-14 ธันวาคม 2561 ทางเว็บไซต์http://admission.mfu.ac.th  และจะประกาศผลในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ทางเว็บไซต์เช่นกัน

โดยรับทั้งหมด 6 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า 2.โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา 3.โครงการรับสมัครนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา 4.โควตาพิเศษสำนักวิชา 5.โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) และ6.โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว สามารถสมัครได้มากกว่า 1 โครงการ ตามคุณสมบัติของแต่ละโครงการ  

ทั้งนี้ให้ผู้สมัครจัดทำเอกสารแนะนำตัว หรือ พอร์ตฟอลิโอ (Portfolio) 5 -10 หน้าตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือของตัวเองเท่านั้น หรือแนบไฟล์บันทึกผลการแสดงความสามารถพิเศษลงในแผ่นซีดี (ถ้ามี) ส่งแนบมาพร้อมกับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร (มหาวิทยาลัยงดรับ Portfolio แบบแฟ้มปกแข็ง/อ่อน เข้าเล่มทุกรูปแบบ) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://admission.mfu.ac.th หรือโทร 0-5391-6103-6 

 26,210 total views,  2 views today