อวยพรปีใหม่ มฟล. พร้อมสานต่อการศึกษา

อวยพรปีใหม่ 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เทศบาลนครเชียงราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิด เพื่อสานต่อ ต่อยอดทางการศึกษาให้กับนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ทั้ง8 แห่ง

12 มกราคม 2565  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาววรรณพัชร จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์  อาจารย์ ดร. ฉัตรฤดี จองสุรียภาส รองคณบดีสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ และ ผศ.ดร ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร พรรณฤมล เต็มดี 

พร้อมร่วมรับฟังเเละแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาความรู้ ความร่วมมือ ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ อาคารวันชัย ศิริชนะสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง