รร.ท.6 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ชัชวาล มันเทศสวรรค์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารอำนวยการชั้น 3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์