เด็กอนุบาลมอบผ้าห่มช่วยภัยหนาวทำดีเพื่อพ่อ89ล้านความดี

เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมด้วยคณะครูนำผ้าห่มกันหนาวจำนวน 300 ผืน ส่งมอบให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 13 มกราคม 2564 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล นำผ้าห่มกันหนาวจำนวน 300 ผืน มอบให้กับ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย เพื่อนำผ้าห่มไปมอบช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อ 89 ล้านความดี

นายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กอนุบาลทุกคน มีการพัฒนาด้านสังคมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและยึดมั่นในความดี และในปีที่ผ่านมาเด็กนักเรียนชั้นระดับอนุบาล และทางผู้ปกครอง ได้จัดโครงการออมเงิน จนสามารถรวบรวมเงินได้และนำมาซื้อผ้าห่มได้ทั้งหมด 300 ผืน ก่อนจะมีการนำมามอบผู้ช่วยผู้อื่นต่อไป