อุตสาหกรรมจับมือ มฟล. พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตกรรม

เมื่อวันที่12 มิถุนายน2561 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตกรรมปีงบประมาณ 2561 ซึ่งทางสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงราย และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดขึ้นที่ที่ห้องประชุมหิรัญนคร โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 12-15มิถุนายน 2561 โดยมีเครือข่ายหน่วยงานและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมการเกษตรในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนคือเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เข้าร่วมจำนวนมาก

นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรม จังหวัดเชียงราย กล่าวว่าโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้สามารถขยายโอกาสด้านตลาดได้อย่างยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับหรือทัดเทียมกับนานาประเทศ นอกจากนี้ยังเพื่อสร้างเครือข่ายในภาคเหนือตอนบน 2 คือเชียงราย พะเยา แพร่และน่าน ให้มีความเข้มแข็งอีกด้วย โดยกิจกรรมในโครงการจะมี 6 กิจกรรม คือกิจกรรมสร้างเครือข่ายให้กลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ 20 คนรวมทั้งหมด 100 ราย กิจกรรมอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดทำตราสินค้าเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ ข้าว ชา และกาแฟให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน และการสร้างศักยภาพด้านการตลาดโดยหลังกิจกรรมจะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ให้มีศักยภาพไม่ต่ำกว่า 40 ผลิตภัณฑ์ 

นางกฤษนันท์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมแข่งขันในหัวข้อ “IdeaProducts” กิจกรรมจัดแสดงสินค้า และกิจกรรมพบปะระหว่างสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการ โดยโครงการเริ่มตั้งแต่เดือน พ..-..นี้ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 เดือน สำหรับกิจกรรมที่โรงแรมฯ ครั้งนี้เป็นการกิจกรรมอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12-15 มิ..โดยมีอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ภาครัฐและภาคเอกชน ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วย

ด้านนายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันพืชภาคเหนือมีพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคตดีหลายอย่างโดยเฉพาะที่เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องและที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยที่เป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่องคือข้าวซึ่งพบว่าภาคเหนือมีข้าวกึ่งข้าวเหนียวคุณภาพดีมากหากทำบรรจุภัณฑ์ดีและรักษาคุณภาพมีแนวโน้มไปในตลาดดีแน่ ส่วนเรื่องชาและกาแฟนั้นถือว่าเอกลักษณ์เฉพาะเพราะชาให้คุณภาพดีเมื่อสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 500 เมตรขึ้นและกาแฟตั้งแต่ 1,200 เมตรขึ้นไปทำให้เรามีพืชเศรษฐกิจชนิดนี้ออกสู่ตลาดได้อย่งามีคุณภาพ 

//////

 2,756 total views,  2 views today