ทศบาลนครเชียงรายเทิดทูนพระคุณแม่ประจำปี2565

เทศบาลนครเชียงรายเทิดทูนพระคุณแม่ประจำปี2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัยจงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายเป็นประธานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565 นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และยกย่องบทบาทพระคุณของแม่ที่มีต่อครอบครัวและสังคม พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแม่ดีเด่นเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 65 ชุมชน ณ อาคารเชียงแสนศูนย์ประชุมนครเชียงราย

วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็น วันแม่แห่งชาติ ย่อมก่อให้เกิดวันอันเป็นที่ระลึกที่สำคัญยิ่งของไทยเราวันหนึ่งและกำหนดให้ถือว่า ดอกมะลิ สีขาวบริสุทธิ์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่ตัวเรา #คำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2565 “พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบ จะหาใครมาเทียบยากจักหา ประพฤติดีด้วยใจกายวาจา ประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดิน”